#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obec Rudná pod Pradědem vyhlašuje

Ekologický program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod

 

 1. Předmět

Předmětem dotace je podpora výstavby domovních ČOV k řešení individuálního čištění odpadních vod majitelům nemovitostí určených k trvalému bydlení. Při poskytnutí dotace se postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín pro podávání žádostí: od 1.2.2020

Maximální výše dotace: 40.000,- Kč na jednu žádost s účinností od 14.7.2022

 

V případě vyčerpání alokovaných prostředků budou neuspokojené žádosti přesunuty do dalšího rozpočtového období podle pořadí jejich podání. Pro rozpočtový rok 2020 je v rozpočtu alokována na tento účel částka 200.000,- Kč.

 

 1. Podmínky pro žadatele
 1. Žadatelem o dotaci musí být fyzická osoba – vlastník nemovitosti.  V případě, že žadatel je vlastníkem více nemovitostí v obci, bude mu poskytnuta dotace pouze jedenkrát (na jednu nemovitost).
 2. Žadatel o dotaci musí v obci vlastnit nemovitost k trvalému bydlení a mít v obci trvalé bydliště.
 3. Žadatel nesmí mít vůči Obci Rudná pod Pradědem žádné neuhrazené závazky.

 

 1. Podmínky pro podání žádosti o dotaci
 1. Žadatel vyplní a doručí obci žádost o poskytnutí dotace (ke stažení na www.  obecni-urad/vyhlasene-dotacni-programy/ ). Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 k tomuto programu.
 2. K žádosti předloží žadatel doklad o povolení užívání stavby domovní ČOV a doklady, prokazující úhradu za domovní ČOV (faktury, bankovní výpisy).

 

 1. Veřejnoprávní smlouva, způsob vyplacení dotace
 1. V případě poskytnutí dotace bude s úspěšným žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se závazkem, že pořízená technologie, na niž dotaci žadatel čerpal, zůstane součástí nemovitosti minimálně po dobu 5 let. Smlouva může stanovit další podmínky čerpání dotace.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Nelze podávat žádosti na domovní ČOV,              uvedené do provozu před datem vyhlášení tohoto programu (t. j. před 1.1.2020).
 3. Poskytnutá dotace bude vyplacena příjemci ex post (po ukončení realizace a celkovém uhrazení investorem) do 10 dnů ode dne podpisu veřejnoprávní smlouvy bezhotovostně na účet příjemce.
 1. Obec Rudná pod Pradědem zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před začátkem lhůty pro podání žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

 

O vyhlášení dotačních programů rozhodlo Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem na svém zasedání dne 12.12.2019 pod č. usnesení 6/18/2019.

Změna výše poskytované dotace na částku 40.000,- Kč byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce dne 13.7.2022 pod č. usn. 21/5/2022.

 

Příloha: Žádost o dotaci Tiskopis žádost.docx (15.55 kB)

Vyhlášený program ve formátu pdf.: Program 2020.pdf (732.71 kB)