#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Geografie

 

Celé území obce leží podle mapy v oblasti nejnižších venkovních teplot a intenzivních větrů. Počet dnů s teplotou nižší než 12°C je 240, průměrná teplota v topném období je 2,9°C. Převážná část zastavěného území leží v nadmořské výšce 590-740 metrů nad mořem. Severní a západní část Nové Rudné se nachází v CHKO Jeseníky, jehož největší hodnoty jsou lesnické, biologické a ekologické. Lesní porosty tvoří z 80% nepůvodní smrkové porosty. Na území CHKO je zaznamenán výskyt řady chráněných druhů rostlin a živočichů, včetně kriticky ohrožených druhů. Část Nové Rudné spadá do III. zóny ochrany přírody a je tvořena především hospodářským lesem a zemědělskou půdou. Na svazích kóty 782 metrů se nacházejí původní porosty klenových bučin. Do území Nové Rudné zasahuje prognózní zdroj zlatonosné rudy (Vrbenská skupina) č. ložiska 121-200 rozloha 13 886,9 ha, správce Český geologický ústav Praha. Tento zdroj je nutno respektovat.

Rozloha obce činí 2180,3 ha. Z toho 351,2 ha lesa a 1709,6 ha zemědělské půdy.

 

Druhy pozemků (údaje ČSÚ, rok 2004)

Celková výměra pozemku (ha)

2180.3

Orná půda (ha)

678.7

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

14.5

Ovocné sady (ha)

0

Trvalé travní porosty (ha)

1016.4

Zemědělská půda (ha)

1709.6

Lesní půda (ha)

351.2

Vodní plochy (ha)

10.6

Zastavěné plochy (ha)

17.6

Ostatní plochy (ha)

91.3