#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Registr oznámení

 

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • činnostech -  § 9 (jiné vykonávané činnosti),

 • majetku - § 10 (majetku nabytém v průběhu výkonu funkce),

 • příjmech, darech a závazcích - § 11.

Veřejnými funkcionáři jsou:

 • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

 • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

 • vedoucí zaměstnanci USC podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb: Čestné prohlášení

 

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je starosta obce.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě. 

 

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru a to na základě písemné žádosti. Nahlížet do registru lze v písemné nebo elektronické podobě. Žádost se podává osobně v úředních hodinách Obecního úřadu Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89, 793 31 Rudná pod Pradědem v kanceláři starosty. Formulář žádosti lze stáhnout zde: Žádost k nahlédnutí nebo vyplnit na místě v kanceláři starosty. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

Kontakt: Radomír Tománek, MBA, starosta.

 • Nahlížení do registru v písemné podobě
  Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově OÚ Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem v kanceláři starosty. 

 • Nahlížení do registru v elektronické podobě
  Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na OÚ v kanceláři starosty. Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem. Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 48 hodin od prvního přístupu do registru. Přihlášení do registru v elektronické podobě lze provést zde: Aplikace registr oznámení veřejných funkcionářů.


Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,

 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. 

 

Rozhodnutí vydaná v řízeních o porušení povinností veřejných funkcionářů

V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou níže zveřejněna rozhodnutí vydaná v řízeních o porušení povinností veřejných funkcionářů:

 • žádná rozhodnutí.